ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᓂᖅ
Facebookᑦ

ᑲᑎᓯᓚᐅᕐᒥᒋᑦ ᒫᑦᒥᒃ, ᓄᑖᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᒃᑯᑦ ᐊᕐᖁᑎᓂ ᐱᓇᓱᑦᑎᖓᓂᒃ ᐳᕕᕐᓂᑐᒥ


Published 24/09/2015


 

ᑕᓯᐅᔭᖅ; ᐊᓕᐊᓴᕐᑐᕋᑕᖅ ᐊᓪᓚᖑᐊᓕᐅᑎᓂᖅ


Published 31/08/2015


 

ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑏᑦ: ᓯᕗᓕᕐᑐᓭᑦ ᑭᖑᓂᕐᒥ


Published 31/08/2015


 

ᓯᕿᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᒃᑯᑦ ᐱᓯᑎᐅᒍᑎᒥᓂᒃ ᑲᓱᕐᑎᓯᕗᑦ ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᒃᔪᐊᒥ ᐃᓅᓱᑦᑐᐃᑦ ᐱᑦᔪᑎᒋᑦᓱᒋᑦ!


Published 28/07/2015


 

ᐃᓕᑕᕐᓇᕈᑎ ᓄᑖᖅ ᐃᓪᓗᓕᕆᓂᐅᑉ ᐅᓪᓗᖓᑕ ᓯᑕᒪᒻᒥᒍᑎᖓᓄᑦ


Published 10/07/2015


 

2014-ᒥ ‘ᐱᐅᓭᓚᐅᕆᑦ ᐃᓅᕕᒋᑦᓱᒍ ᐊᕙᑎᓐᓂᐅᕕᑦ’ ᐱᓕᐅᑎᓂᒻᒪᕆᒃ: ᐱᔭᕇᓚᐅᔪᔪᖅ


Published 10/07/2015


 


1
 
2